Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2025, Đông Anh là 1 trong 5 huyện phát triển thành quận của TP Hà Nội. Huyện ủy Đông Anh đã chỉ đạo xây dựng và thống nhất ban hành Bộ tiêu chí xây dựng huyện thành quận riêng của huyện với 32 chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội.

Liên hệ vấn đề việc Đông anh lên quận

Lãnh đạo huyện Đông Anh nói gì về mục tiêu lên quận?